Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop
Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele,
zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se
řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní
podmínky“).
1 Definice
1.1 V těchto Obchodních podmínkách.
1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci,
která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové
adresy medovykrameksnu.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je
zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. §
2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi
Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím
prostřednictvím E-shopu;
1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky
generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho
jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním
nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného
Zboží;
1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění;
1.1.5 „Provozovatel“ znamená paní Gabriela Macholdová, IČO:
02293994, s místem podnikání Vyklantická 144, Lukavec,
39426 ;
1.1.6 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k
němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu
při Registraci;
1.1.7 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do
databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných
registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a
Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze Eshopu;
1.1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec
své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo
s ním jinak jedná;
1.1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu,
která užívá E-shop;
1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je
každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého
Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových
údajů;
1.1.11 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji
Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak
i licence k užití této věci;
2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
1.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování
služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální
obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.
1.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků
platí, že:
1.1.1 V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je
cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li
uvedeno jinak.
1.1.2 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního
obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně
veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na
dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a
poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté
ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v
souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí
výlučně Uživatel.
1.1.3 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady
spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za
navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.
1.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního
obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává
Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán
před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
1.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
1.1.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského
zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy
je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato
lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od
Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu)
odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
1.1.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na
adresu __________.
1.1.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14
dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy,
zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny
nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i
pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední
den výše uvedené lhůty.
1.1.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím
výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy;
b o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud
porušil jeho původní obal;
c o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném
nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem
spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
1.1.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě
odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb
a jejichž plnění již začalo.
1.1.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit
písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za
Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné
důvody.
1.1.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které
vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména
pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky,
nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit
náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
1.1.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1
těchto Obchodních podmínek.
1.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v
důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je
nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží,
včetně jeho funkčnosti.
1.6 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování
stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé
bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele
prostřednictvím e-mailové adresy info@medovykrameksnu.cz.
Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního
dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti
spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými
právními předpisy.
3 Proces uzavření Smlouvy
1.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům
uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze
strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením
„Obchodní podmínky“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
1.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní
smlouvy podle odst. 1.1 těchto Obchodní podmínek ze strany
Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením
„Obchodní podmínky“.
1.3 Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 1.2 těchto
Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
1.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o
kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 1.2 Uživatelem dojde
prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován Eshop.
1.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v
uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje,
zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a
případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že
Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za
správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
1.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní
smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do
příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
1.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí Eshopu
je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít
Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
Občanského zákoníku se nepoužije.
4 Kupní smlouva
1.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující
ustanovení:
1.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v
uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku,
a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného
Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje
zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u
takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
1.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli
od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez
uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i
právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že
jím objednané Zboží nemůže dodat.
1.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o
dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od
Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání
Zboží Uživateli.
1.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení
§ 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
1.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s
balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši
uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
1.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v
uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za
Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
1.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o
nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést
náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané
platby v uživatelském prostředí E-shopu.
1.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel
povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
1.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit
kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na
bankovní účet Provozovatele.
1.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny
Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud
není uvedeno výslovně jinak.
1.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky
nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby
poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní
ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
1.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je
předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny
za dané Zboží Uživatelem.
1.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v
přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro
dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou
pouze orientační.
1.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v
elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele
zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí Eshopu.
1.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut
Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a
Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy),
zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s
Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím
Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
1.1.16 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je
Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla
nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované
Zboží.
1.1.17 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného
Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém
stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
1.1.18 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je
předmětem Kupní smlouvy. přechází na Uživatele, který je
Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
1.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je
předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není
Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
5 Uživatelský účet
1.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
1.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského
účtu Přístupové údaje.
1.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují
za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele
učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
1.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani
jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen
učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v
plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto
přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto
způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty,
odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je
Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně
Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne
Uživateli nové přístupové údaje.
1.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. §
1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn
jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí
Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na
e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu.
Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve
lhůtě 14 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po
oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování
prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové
zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno emailovou
zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve
výpovědní době 14 dní, o které smluvní strany shodně
konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od
jiného dodavatele.
6 Reklamační řád
1.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez
vad.
1.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání
nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží,
může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to
možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
1.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má
Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané
Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo
pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od
Kupní smlouvy odstoupit.
1.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li
právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho
součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou
slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho
součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
Spotřebiteli působilo značné obtíže.
1.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel
před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud
Spotřebitel vadu sám způsobil.
1.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na
opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží
prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší
kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající
míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí
Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
1.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit
odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
1.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout
Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje
namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení
Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční
list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo
obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
1.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad
Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav
určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo
podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo
v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na
záruční opravu u tohoto podnikatele.
1.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se
Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty
má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné
porušení Smlouvy.
1.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že
Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení
dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
1.12 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané
reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
1.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné
montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně
jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání
Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry
parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
7 Ochrana osobních údajů
1.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit
poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých
efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní
údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo
užitím.
8 Užívání E-shopu
1.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání
E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními
podmínkami.
1.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické
řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
1.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu
či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby
nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně
Provozovatele nebo třetí osoby.
1.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a
účinné právní předpisy České republiky a Evropského
společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo
třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném
rozsahu.
1.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní
smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má
Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
9 Prohlášení Provozovatele
1.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto
elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny
systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
1.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní
ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za
takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá
povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu,
kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného
Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se
Kupní smlouva od počátku.
1.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou
být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v
důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku
Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým
popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat
Provozovatele.
1.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou
uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Úvod.
10 Rozhodné právo
1.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním
řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
11 Účinnost
1.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne
15. března 2020.